Kárpátaljai magyar irodalom

Határon túli magyar irodalom Kárpátalján az ezredfordulón

web irodalom kárpátalján

Balla D. Károly

Magyar irodalom Kárpátalján

Végeredményében teljesen eredménytelennek bizonyultak az irodalmunk megújítására irányuló erőfeszítéseim. Íróink nem tudnak és nem akarnak a magukra zárt szellemi rezervátumból kiszabadulni. Átjárási lehetőságük csupán a valamivel tégabb terű, de eszmeileg, stilárisan és ideológiailag ugyanúgy zárt, avittas, nemzeti szólamoknak alárendelt, sérelmi alapú, a progresszivitás szeleitől védett összmagyar üvegházba nyílt.

Írásbeliség - irodalmiság - esztétikum - minőség

balla d. károly - magyarul beszélő magyarokEgy évtizeden át (1996-2006) kritikusi igénnyel igyekeztem elemezni azt, ami régiónkban az irodalom tárgykörében zajlott, vagyis azt a jelenségkört, amelyet jobb híján így szokás megnevezni: kortárs kárpátaljai magyar irodalom.

E fogalom felettébb problematikus, lévén jószerével olyasmit jelöl, aminek a léte egyáltalán nem bizonyított, illetve attól függ, mit is értünk irodalmon. Ha e fogalmat szigorúbb kritériumok alapján határozzuk meg, akkor arra juthatunk, hogy

 • kárpátaljai magyar irodalom nem létezik,

és legfeljebb jobb-rosszabb írókról-költőkről, vegyes színvonalú művek megjelenéséről, ideig-óráig működő orgánumokról és szerzői csoportokról beszélhetünk, ám

 • nem tudunk felmutatni sem működő egészként értelmezhető irodalmi organizmust (olyanfélét, amely műnemek, műfajok, stílusok, iskolák, műhelyek mentén eléggé tagolt és a létrejött szövegtények tekintetében megfelelően gazdag lenne),
 • sem követhető nyomvonalú olyan fejlődési folyamatot, amelyben az egyes fázisok az előzőekből következtek volna és azokhoz hozzáadtak volna valami újat és lényegeset,
 • sem igazán kiemelkedő olyan alkotókat, akikre nem csupán ritka kivételként (és gyakran esztétikán kívüli szempontok miatt) irányulna rá az összmagyar irodalom figyelme.

Ilyen kivételek, persze, akadnak, hiba lenne ezek jelentőségét alábecsülni, de az ismeretlenségből (és jelentéktelenségből) kiemelkedő egy-egy író-költő kárpátaljai működése sokkal inkább tekinthető egyéni sikernek, semmint egy irodalmi folyamat természetes és magára a folyamatra visszaható jelenségének. Különösen így van ez, ha a figyelmet kiérdemlő irodalmár - és erre az utóbbi évtizedekben számos példa akadt - nem a többé-kevésbé körülhatárolható és eléggé merev lokális (mondhatnók: provinciális) szellemi hagyományokat erősítve, hanem azokkal inkább szembeszegülve mutat fel a magyar irodalom egészében megmérhető értékes műveket.

Az írásbeliségünkkel kapcsolatos, kínosnak látszó kérdéseknek a felvetésével, a jelenségeknek az ellentmondások és zavarok felőli megközelítésével, a hiányosságok számbavételével, illetve azzal, hogy szigorú önvizsgálatot végeztem és ezt mások részéről is elkerülhetetlennek gondoltam, továbbá azzal, hogy több írónk-költőnk alkotói teljesítményének a (bevallottan szubjektív) értékelését is megkíséreltem és vizsgálódásaim eredményét tízegynéhány elemző szándékú írásban közzétettem, nos mindezzel a nevezett évtized során szembekerültem azokkal, akik vizsgálódásom tárgyának a megszemélyesítőiként sérelmesnek találták nem csupán (gyakran valóban sommás) megállapításaimat, hanem a problémák néven nevezését, a kényes kérdések puszta megfogalmazását is.

Ezekkel a tanulmányokkal-kritikákkal „kiírtam magamat” a kárpátaljai magyar irodalomból. Sorra ellenem fordultak egyfelől azok, akikkel az 1980-as évek kezdetétől ilyen-olyan módon együtt fáradoztam irodalmi életünk megszervezésén, másfelől – és talán erőteljesebben – azok, akiket egyfajta (személyes indíttatású) kompenzációs szándékból éppen én igyekeztem irodalmunk számára rehabilitálni és publikációs lehetőségekhez juttatni, miután a 60-as-70-es évek fordulóján a szovjet kultúrpolitika – és az annak kárpátaljai letéteményeseként tevékenykedő apám – ellehetetlenítette és félig-meddig szilenciumra ítélte őket.

Utóbbiak ellenem fordulása az 1990-es években egybeesett egy fiatal és a kárpátaljai irodalmi hagyományokkal radikálisan szakító költőgeneráció indulásával – én őket is felkaroltam, ám modernizmusukat, avantgárd és posztmodern szemléletüket a húsz évvel korábban sérelmeket elszenvedők nem tudták elfogadni (furcsa módon vádjaik igen hasonlatosak voltak azokhoz, mint amivel éppen őket vádolták a szovjet érában), így nem fogadhatták el azt sem, hogy én nem csupán számukra, új és nívós művekkel igen ritkán jelentkező kortársaim számára biztosítok publikációs és szereplési lehetőséget, hanem - ekkor már saját folyóirattal és kiadóval rendelkezvén - éppen a friss és erőteljes hangot megütő termékeny fiatalokat „futtatom”.

Mivel irodalmi érdeklődésem a megújulás felé fordult és az idősebbek által követett hagyományokat egyre inkább merevebb béklyónak, az esztétikumot háttérbe szorító szerepnek, provinciális bizonyítási kényszernek kezdtem érzékelni – a szakítás kollégáim többségével elkerülhetetlennek látszott. Mindeközben - részben esztétikai, részben etikai fenntartásaim miatt - hátat fordítottam szellemi életünk összes intézményi és szervezeti formájának. Egyszer s mindenkorra kivonultam a kárpátaljai magyar irodalomból. Valamiféle szellemi emigráns lettem saját pátriámban.

Tapasztalva, hogy írásaim őszinteségével nemhogy önvizsgálatra nem ösztönöztem kollégáimat, hanem inkább még jobban beleszorítottam őket abba a szerepbe, amelynek veszélyeire figyelmeztetni szerettem volna őket; tapasztalva, hogy az ellentmondások nem oldódtak, hanem elmélyültek és tovább növelték azt az intellektuális deficitet, amelynek leküzdése nélkül nem alakulhat ki egészséges irodalmi folyamat; tapasztalva, hogy az újítás, a megmerevedett szerepből való kilépés, a magasabb esztétikai norma érvényesítése és a kárpátaljaiságon túllépő, szélesebb körű megmérettetés ellen nem is annyira elvi vagy alkati okokból berzenkednek a legtöbben, hanem saját jól felfogott övédelmi és önző (nem ritkán: anyagi) érdekükben; s végül tapasztalva, hogy a rendszerváltással megszűnt cenzurális viszonyok és a szabad információáramlás adta lehetőségek ellenére a kárpátaljai magyar irodalom magamagát zárja szellemi rezervátumba azzal, hogy sem a megújulásra újításra, sem a teljesítmény- és minőségelvű szemlélet érvényesítésére nem képes és nem hajlandó (hanem talán inkább ellenkezőleg) - nos, ezeknek a fájó felismeréseknek a birtokában a szembenézés gyötrelmes évtizede után úgy döntöttem, szakmai szinten és a korábbi rendszerességgel-módszerességgel többé nem foglalkozom e tárgykörrel.

Egy-egy friss reflexió, naplójegyzet, rövidebb-hosszabb észrevétel, netán visszaemlékezés olykor még megszületik, de igazi kritikát, esszét, tanulmányt kb. 2004 után már nem írtam.

Végleges lezárásnak a 2006-ban megjelent Magyarul beszélő magyarok c. esszékötetem megjelenését tekintem.

Meglehet, ez a végleges szakítás sem kevésbé lesújtó minősítés, mintha tételesen megírnám, mi a véleményem arról, ami irodalom címén az utóbbi években Kárpátalján történik.

És akkor következzen itt írásaim közül az a 16, amelyek könyvben is megjelentek. Olyikuk címe eléggé beszédes... Ha pedig esetleg akadna olyan elvetemült, akit érdekelnek maguk a szövegek is, akkor kattintson. De csak a saját felelősségére.

 • Előítéletek és beilleszkedési zavarok (1996)

A kárpátaljai magyar irodalom – egészében és folyamatában – még nem nagykorú és nem is szalonképes. Kérdéses, hogy a napról napra fogyatkozó számú író (és olvasó) képes-e belátható időn belül azzá tenni, avagy egyszer s mindenkorra be kell látnunk: ezen irodalomnak nem szerves élete van, hanem csupán jelenségei, nem iskolái vagy vonulatai, hanem csupán egyes alkotói. Alkotói, akiknek többsége sajnos egyelőre sem egyénileg, és még kevésbé kollektíve nem képezi az egyetemes magyar irodalom integráns részét.

A kárpátaljai magyar költő számára a haza nem az otthon szinonimája, hanem a hontalanság metaforája: ha hazát említ, minden esetben a valódi haza hiányát kell értenünk rajta.

 • Négy kísérlet a megújulásra (1998)

Hatásról, kisugárzásról, meghatározó jellegről mindenképpen korai lenne beszélni, ám annyi bizonyos, hogy e négy huszonéves költő alkotói produktumával szembesülnie kell nem csupán az olvasónak, hanem a náluk életkori és felfogásbéli szempontból is idősebb íróknak. Emellett eredményeik kölcsönösen újra és újra megmérettetnek “egymásuk” ítéletében; ezen túl pedig - reméljük, lesz ilyen – a következő nemzedékek számára négyük első kötete megkerülhetetlen tanulságul szolgálhat.

 • Súlyos hiányok helyén (1999)
 • Hagyomány-e a provincializmus (1999)
 • Szereptudat és szereptévesztés (2000)
 • Diskurzus vagy monológ? (2000-2006)
 • A generációváltás elmarad (2000)

Azt, hogy kárpátaljai magyar irodalom nincs, még mindig könnyebb bizonyítani, mint azt, hogy van… – Veszteségeink, hiányaink a kétezres esztendőkre nemhogy enyhültek volna, inkább fokozódtak. Ha illúziók nélkül tekintünk magunkra, be kell látnunk: a kárpátaljai magyar irodalom fogalma továbbra sem egy szerves egészként működő, élő képződményt jelent, hanem különálló műveket és magányos alkotókat, amelyek és akik lehetnek ugyan ismertek, lehetnek sikeresek akár idehaza, akár a nyelvterület egészén, de nincs esélyük arra, hogy a régió szellemi életének a kontinuitását önmagukon és önmagukkal beteljesíthetnék.

 • Hagyomány vagy klisé? (2001)
 • Istenhez hanyatló árnyékszéken (2001)
 • Újraközlő irodalom? (2002)
 • Címkézett irodalom (2002)
 • Valóságpróza és látszatvalóság (2002)
 • Félmúlt, féljelen, féljövő (2002)
 • Posztmodern apokrif (2004)
 • Sáskajárás után (2004)

© balládium - webirodalom


Kárpátaljai magyar irodalom

Kortárs magyar irodalom Kárpátalján: írók, művek - nemzetiségi magyar irodalmak, kisebbségi magyar irodalom, határon túli magyar irodalom - Ha az irodalmiság fogalmát szigorú kritériumok alapján határozzuk meg, akkor kárpátaljai magyar irodalom valószínűleg nem létezik - irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, irodalom Kárpátalján, kreatív szövegírás, public relations, kortárs irodalom, határon túli magyar irodalom, kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség, irodalmiság, írásbeliség, könyv, könyvek.

Balla D. Károly, Berniczky Éva, Vári Fábián László, Nagy Zoltán Mihály, VFL, NZM, Szalai Borbála, Brenzovics Marianna, Eperjesi Penckófer János, Füzesi Magda, Fodor Géza, Kovács Vilmos, Balla László, Forrás Stúdió, József Attila Irodalmi Stúdió, József Attila Alkotóközösség Kárpátalja. Pártos irodalom, Kárpáti Igaz Szó. Lendület. Önálló folyórat: Hatodik Síp, Pánsíp, Együtt - magyar nyelvű irodalmi folyóiratok Kárpátalján.

BDK, a határon túli magyar irodalmak fenegyereke, posztumusz író


Optimalizálás, tartalom- és keresőmarketing

Weboldalak pozíciójának javítása a kulcsszavas Google-listákon - hogyan lehetséges? Miként növelhető egy honlap látogatottsága? Hogyan tehető népszerűvé, olvasottá egy weboldal? Ennek elérése az online marketing módszereivel a legkézenfekvőbb, a keresőtalálati helyezések javításával közvetlenül a Google szempontjait ismerő keresőmarketing-szakemberek foglalkoznak, akik számos eljárást ismernek arra nézvést, mikint lehet a keresőprogramok számára értékesebbé tenni egy weblapot. Ezek közül az első és legfontosabb a tartalom optimalizálása, annak elérése, hogy az adott webhely megfelelő mennyiségű, minőségű és relevanciájú információt tartalmazzon az adott kulcsszavakra vonatkozóan. Szöveg és tartalom optimalizálása.

Saját portálja optimalizálásához a jobb helyezések eléréséheu kérje szakértő segítségét: Google SEO honlap optimalizálás - Keresőmarketing tippek - Online tartalommarketing.


Weboldal SEO

Előbb az irodalomkritika (2004), majd közírás (2013), később a szépirodalom és a nyilvánosság (2022) minden terepéről visszavonulva működésem egyetlen látható terepe a weboldalak keresőoptimalizálása lett. Első próbálkozásaim e téren 2006-ra tehetők (első magyar SEO-verseny pillangószív kulcsszóval), fő tevékenységi körömmé 2010-ben vált. Néhány aktuális munkám témája:

Használt laptop

Fenntarthatósági szempontból miért célszerű használt laptopot vásárolni? Azért, mert a használt termékek újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és az új termékek előállításához szükséges erőforrásokat (anyag- és energiaigény). Használt notebookjaink általában olcsóbbak az újaknál, így pénzt takaríthat meg velük. De érdemes tudni: ezeknek a számítógépeknek lehetnek korlátaik a teljesítmény és a funkcionalitás terén.

Kétségtelen, hogy a magyar fővárosban nagy kínálat termékeiből válogathat. Ám amennyiben home office számára használt laptopot szeretne vásárolni Budapesten, javasoljuk, hogy vásárlás előtt ellenőrizze a termék és alkatrészei állapotát és az eladó hitelességét, megbízhatóságát is.


Infrapanel fűtés

Jellemző sajátosság, hogy az infra fűtési rendszerek magukban hordozzák a hősugárzással járó lehetőségek minden előnyét és pozitívumát - valamint hátrányát és kozkázatát is.

Alapjában az infrasugárzók biztonságosak a lakásokban való használatra, de fontos tudni, hogy az infravörös sugárzásnak vannak kockázatai. Szakemberek szerint az infrasugárzók által kibocsátott hő nem okoz egészségügyi problémát, azonban a sugárzásnak kitett bőr és a szemek károsodhatnak. Mivel a hosszúhullámú infravörös sugárzók (a voltaképpeni sötét- vagy feketesugárzók) nem bocsátanak ki látható fényt, ezért csekély hatással vannak a látásunkra. Mégis: az infrasugárzó panelek biztonságos használata érdekében fontos betartani a gyártó által javasolt távolságokat és időtartamokat.


Télikert Budapest

Caribi télikertek Magyarországon. A karibi térség trópusi növényei többnyire magas hőmérséklethez és magas páratartalomhoz vannak szokva, így budapesti télikertben való nevelésükhöz szükséges lehet az ilyen körülmények biztosítása. Néhány olyan növény, amely a karibi térségből származik és megfelelően nevelhető mársékelt égövunk alatt üvegházban:

Anthurium - a karibi térség trópusi növénye, amelynek színes virágai vannak. Szereti a meleget és a magas páratartalmat.

Hibiszkusz: a trópusi növények közé tartozik, és a karibi térségben őshonos. Virágai változatosak lehetnek, a növény pedig meleg, napos környezetben érzi jól magát.

Allamanda: szép sárga virágokkal díszíti a télikertet. Szereti a meleget és a nedvességet, és a nagyobb a helyigénye. A kúszónövények közé tartozik.

A szobapálma alacsonyabb hőmérsékleten is megél, de a magas páratartalom és a napos helyeket kedveli.

Előzetesen érdemes tájékozódni az adott populáció nevelési feltételeiről, és biztosítani számukra a megfelelő hőmérsékletet, világítást és vízellátást.

Teraszbeépítés növénykertnek.balla d. károj

Kortárs magyar irodalmiság kárpátalján

A kárpátaljai magyar irodalom mibenléte - Balla D. Károly posztmodern író véleménye. Kortárs magyar irodalom Kárpátalján - Ha az irodalmiság fogalmát, mint általában, Kárpátaljára vonatkoztatva is szigorú kritériumok alapján határozzuk meg, akkor kárpátaljai magyar irodalom valószínűleg nem létezik - content marketing kulcsszavak: irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, irodalom Kárpátalján, kortárs író: Balla D. Károj elipszilon nélkül, szamizdat online könyv, szövegtartalom, tartalommarketing, google kereső, BDK piréz író


Régebbi marketing projektek


PR-cikkek elhelyezése

Tartalommarketing: link elhelyezés és PR-cikk megjelentetés


Pánikbetegség és agorafóbia kezelése

A sztressz és a frusztráció felerősítő a pszichés zavarokra való hajlamot. A pszichkai feszültségben élők könnyebben kerülnek olyan helyzetekbe, amelyeket nem értékelnek reálisan. Veszélyérzetük alaktalan szorongássá erősödhet, és ez testi tüneteket produkál: szédülés, émelygés, heves szívverés, légszomj. Ha ezek eluralkodnak és menekülési kényszerrel, páni félelemmel párosulnak, akkor pánikrohamról beszélhetünk, ha pedig ez ismétlődő panasszá válik, azt már pánikbetegégnek kell tekinteni. Ilyenkor még könnyen leküzdhetők a tünetek, érdemes tehát pszochoterapeutához fordulni. Az elhanyagolt pánikbetegség nemcsak hogy állandósulhat, hanem krónikussá súlyosbodhat: ez esetben a beteg görcsösen kerülni kezdi a veszélyesnek vélt helyzeteket, attól retteg, hogy erőt vehet rajta a pánikroham - ezért elkerülő magatartása miatt élettere beszűkül - ez már agorafóbia. De mivel mindkét szindróma esetében hibás következtetések rögzüléséről van szó, a betegség jól gyógyítható egy ellenirányú tanulási folyamattal, amely felülírja a korábbi viselkedészavart. Azt nevezzik kignitív terápiás tréningnek.

szédülés, szívverés, légszomj - a pánikbetegség tünetei

pánikbetegség kezelése, leküzdése - agorafóbia budapest

 

Keresőmarketing és Google tippek: honlap SEO tanácsadás - weblapok

Releváns tartalom, szemantikus kontextus, kulcsszavas relevancia és adekvát linkprofil biztosítása szükséges a weboldal előresorolásához a keresőtalálatok eredményoldalán (SERP). Backlink építés prémium minőságben.

Honlap SEO keresőoptimalizálás

Notebook szerviz Bp

Nagybudapest és Pest-Buda: használt laptop szervíz. Az optimalizált webáruházzal rendelkező fővárosi javítóműhely alkatrészeket és mobil PC-ket értékesít: akkumulátor töltő, tabletgépek, kijelző, billentyűzet. Nem javallott: univerzális akkumulátor töltő laptophoz. Transzfer notebook ára.